Verkoopvoorwaarden

Artikel 1 Definities

ATB Motors : ATB Motors B.V., de gebruiker van de algemene voorwaarden, verkoper, dienstverlener, opdrachtnemer;

Wederpartij : de wederpartij van ATB Motors, de koper, de opdrachtgever;

Overeenkomst : de overeenkomst tussen ATB Motors en wederpartij.

Artikel 2 Algemeen

2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen ATB Motors en wederpartij voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ATB Motors, voor de uitvoering waarvan door ATB Motors van diensten van derden gebruik wordt gemaakt;

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;

2.4 Indien ATB Motors met wederpartij meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

2.5 Indien een of meerdere bepalingen, in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) van toepassing;

2.6 De ongeldigheid van enkele bepalingen van de overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst niet aan. Dit geldt niet indien het vasthouden aan de overeenkomst niet van een partij kan worden gevergd.

Artikel 3 Aanbiedingen/Orders/Prijzen

3.1 Alle aanbiedingen van ATB Motors, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;

3.2 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van de orderbon/bestelling - daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

3.3 Overeenkomsten waarbij ATB Motors partij is, gelden eerst als gesloten nadat ATB Motors schriftelijk of langs elektronische weg een order/bestelling van wederpartij heeft aanvaard, dan wel de feitelijke levering van de verkochte goederen door ATB Motors aan wederpartij heeft plaatsgevonden;

3.4 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 30 dagen na factuurdatum;

3.5 De verkoopprijzen in de aanbiedingen/catalogi/prijslijsten gelden voor levering af fabriek, in Euro’s, exclusief BTW en heffingen van overheidswege, exclusief verzend-, vervoer-, export-, verzekerings-, laad-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;

3.6 Indien ATB Motors de plaatsing of montage heeft verricht en niet anders is overeengekomen, zijn alle noodzakelijke bijkomende kosten naast de overeengekomen vergoeding - zoals reiskosten, kosten voor transport van het handgereedschap en de persoonlijke bagage alsmede toeslagen - voor rekening van wederpartij;

3.7 De catalogusprijzen blijven ongewijzigd tot een bepaalde DEL-notering. De geldige grenswaarde van de DEL-notering en de bij het overschrijden van deze grenswaarde berekende procentuele toeslagen boven op de catalogusprijzen vindt u in de actuele prijslijst onder „Algemeen“;

3.8 ATB Motors is gerechtigd ieder jaar haar prijzen aan te passen met minimaal de inflatiecorrectie;

3.9 Kortingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen;

3.10 Een verrekening met de vorderingen van wederpartij is slechts toegestaan indien deze vorderingen niet zijn bestreden of indien deze rechtsgeldig zijn vastgesteld;

3.11 ATB Motors kan zonder opgaaf van redenen een order of een deel van een order weigeren of aan een order voorwaarden verbinden.

Artikel 4 Levering

4.1 Levering geschiedt door ATB Motors, tenzij partijen anders overeenkomen;

4.2 Indien ATB Motors voor levering zorgdraagt, geschiedt dat steeds aan het bij ATB Motors laatst bekende door wederpartij opgegeven afleveradres van wederpartij;

4.3 ATB Motors is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen. Na betaling van het voorschotbedrag zal levering aan wederpartij plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

4.4 Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat ATB Motors deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;

4.5 Indien de verzending of betekening op verzoek van wederpartij met meer dan één maand na melding van de gereedheid tot verzending wordt vertraagd, kan aan wederpartij voor elke begonnen maand een opslagvergoeding van 0,5% van de prijs van de te leveren goederen, in totaal echter van maximaal 5%, in rekening worden gebracht. Het staat partijen vrij aan te tonen dat hogere of lagere opslagkosten zijn ontstaan;

4.6 Indien wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is ATB Motors gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van wederpartij. Indien wederpartij niet binnen twee maanden afneemt, blijft wederpartij de verkoopprijs verschuldigd en is ATB Motors gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is ATB Motors gerechtigd de zaken te vernietigen. De schade die ATB Motors bij doorverkoop of vernietiging lijdt komt voor rekening van wederpartij;

4.7 Ontstane bijkomende kosten ten gevolge van wijzigingen van het leverschema op korte termijn om redenen die aan de wederpartij dienen te worden toegerekend, welke van invloed zijn op de dan reeds ingeplande vaste 21 (zegge: eenentwintig) werkdagen van het productieschema, worden aan de wederpartij op basis van tijd doorberekend;

4.8 Indien geleverd wordt onder rembours, is ATB Motors gerechtigd rembourskosten in rekening te brengen bij wederpartij;

4.9 Indien ATB Motors een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient wederpartij ATB Motors schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om alsnog te leveren;

4.10 Indien ATB Motors in verzuim raakt, kan wederpartij - voor zover hij aannemelijk maakt dat hij op grond daarvan schade heeft geleden - een vergoeding voor elke volledige week die het verzuim duurt, ter hoogte van 0,5% per week, in totaal echter van maximaal 5% van de prijs van dat deel van de leveringen verlangen, dat op grond van het verzuim niet op doelmatige wijze in gebruik kon worden genomen;

4.11 Zowel schadeclaims van wederpartij op grond van een vertraging van de levering als ook schadeclaims in plaats van nakoming die boven de in punt 4.10 genoemde grenzen liggen, zijn in alle gevallen van een niet tijdige levering – ook na afloop van een aan ATB Motors gestelde levertermijn – uitgesloten. Dit geldt niet voor zover in gevallen van opzet, bewuste roekeloosheid of aantasting van leven, lichaam of gezondheid sprake is van dwingende aansprakelijkheid. Wederpartij kan de overeenkomst in het kader van de wettelijke bepalingen slechts opzeggen, voor zover de vertraging van de levering aan ATB Motors kan worden toegerekend. Voorgaande regelingen hebben geen wijziging van de bewijslast ten nadele van wederpartij tot gevolg;

4.12 Indien ATB Motors gegevens behoeft van wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat wederpartij deze aan ATB Motors ter beschikking heeft gesteld;

4.13 ATB Motors is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. ATB Motors is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

4.14 Voor zover de levering onmogelijk is, is wederpartij bevoegd schadevergoeding te eisen, tenzij de onmogelijkheid niet kan worden toegerekend aan ATB Motors. Het recht op schadevergoeding van wederpartij is evenwel beperkt tot 10% van de waarde van dat gedeelte van de levering dat op grond van de onmogelijkheid niet op doelmatige wijze in gebruik kan worden genomen. Deze beperking geldt niet, voor zover in gevallen van opzet, bewuste roekeloosheid of op grond van een aantasting van leven, lichaam of gezondheid sprake is van dwingende aansprakelijkheid; een en ander heeft geen wijziging van de bewijslast ten nadele van wederpartij tot gevolg. Het recht van wederpartij om de overeenkomst te ontbinden, wordt niet aangetast.

Artikel 5 Plaatsing en montage

5.1 Voor de plaatsing en montage gelden, voor zover niet schriftelijk anders overeengekomen, de volgende bepalingen:

5.2 Wederpartij dient voor eigen rekening uit te voeren en tijdig ter beschikking te stellen:

a) alle grond-, bouw- en overige niet tot de bedrijfstak van ATB Motors behorende bijkomende werkzaamheden inclusief de daarvoor benodigde specialisten en hulpkrachten, bouwmaterialen en gereedschappen;

b) de voor de montage en inbedrijfstelling vereiste gebruiksgoederen en –materialen, zoals steigers, hefwerktuig en andere voorzieningen, brandstoffen en smeermiddelen,

c) energie en water op de plaats van gebruik inclusief de aansluitingen, verwarming en verlichting;

d) op de plaats van montage voor de opslag van machineonderdelen, apparatuur, materialen, gereedschap etc. voldoende grote, geschikte, droge en afsluitbare ruimtes en voor de montagemedewerkers passende werk- en verblijfsruimtes inclusief de naar de gegeven omstandigheden redelijke sanitaire voorzieningen. Voor het overige dient wederpartij ter bescherming van de eigendommen van ATB Motors en van de montagemedewerkers op de werkplaats die maatregelen te nemen die hij ter bescherming van zijn eigen eigendommen zou nemen;

e) beschermende kleding en veiligheidsvoorzieningen die ten gevolge van bijzondere omstandigheden op de plaats van montage noodzakelijk zijn;

5.3 Voor aanvang van de montagewerkzaamheden dient wederpartij de noodzakelijke informatie over de plaats van niet zichtbare stroom-, gas-, waterleidingen of vergelijkbare voorzieningen alsmede de vereiste statische gegevens op eigen initiatief ter beschikking te stellen;

5.4 Voor aanvang van de plaatsing of montage dienen de voor het begin van de werkzaamheden noodzakelijke voorzieningen en voorwerpen op de plaatsings- of montagelocatie aanwezig te zijn en moeten alle voorbereidingen voor het begin van de opbouw zo ver gevorderd zijn dat met de plaatsing of montage conform afspraak kan worden begonnen en deze zonder onderbreking kan worden uitgevoerd. De aanvoerwegen en de plaatsings- of montagelocatie dienen te zijn geëgaliseerd en geruimd;

5.5 Indien de plaatsing, montage of ingebruikneming door niet aan ATB Motors toe te rekenen omstandigheden wordt vertraagd, dient wederpartij de kosten van de wachttijd en van noodzakelijke aanvullende reizen van ATB Motors of van de montagemedewerkers in redelijke omvang te betalen;

5.6 Wederpartij is verplicht ATB Motors wekelijks te informeren over de duur van de werkzaamheden van de montagemedewerkers en de beëindiging van de plaatsing, montage of ingebruikneming onmiddellijk te melden;

5.7 Indien ATB Motors na voltooiing de oplevering van het geleverde vordert, is wederpartij verplicht daartoe binnen twee weken over te gaan. Gebeurt dit niet, wordt de oplevering geacht te zijn geschied. De oplevering wordt tevens geacht te zijn geschied indien het geleverde - eventueel na afsluiting van een overeengekomen testfase - in gebruik is genomen.

Artikel 6 Modellen, afbeeldingen

6.1 De in aanbiedingen, advertenties of prijslijsten opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond;

6.2 Is aan wederpartij een monster of afbeelding getoond, dan gaan partijen er vanuit dat dit als aanduiding is getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen;

6.3 ATB Motors behoudt zich het onbeperkte eigendoms- en auteursrecht voor met betrekking tot de prijsopgaven, tekeningen en andere documenten (hierna: documenten). Deze documenten mogen slechts na voorafgaande toestemming van ATB Motors aan derden ter beschikking worden gesteld en moeten, wanneer de opdracht niet aan ATB Motors wordt verleend, op haar verzoek onmiddellijk worden teruggegeven. De zinnen 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op de documenten van wederpartij; deze mogen echter ter beschikking worden gesteld aan die derden aan wie ATB Motors leveringen heeft overgedragen en mocht overdragen.

Artikel 7 Onderzoek en reclame

7.1 Wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Zichtbare gebreken en afwijkingen dienen op de vrachtbrief/pakbon te worden aangetekend en telefonisch binnen 48 uur te worden gemeld, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht deugdelijk te zijn;

7.2 Eventuele tekorten behoren tevens binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan ATB Motors te worden gemeld;

7.3 Aanspraken wegens niet direct zichtbare gebreken verjaren binnen 12 maanden. Dit geldt niet voor zover de wet langere termijnen voorschrijft, alsmede in gevallen van een aantasting van leven, lichaam of gezondheid, in het geval van een opzettelijke of bewust roekeloze schending van de verplichtingen van ATB Motors en in het geval van opzettelijk verzwijgen van een gebrek;

7.4 Reclames over de factuur dienen schriftelijk te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum;

7.5 Na het verstrijken van de reclametermijn wordt de wederpartij geacht het geleverde c.q. de factuur te hebben goedgekeurd;

7.6 Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst wederpartij gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van ATB Motors. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en originele verpakking middels een retourformulier;

7.7 Reclamering is niet mogelijk bij een slechts geringe afwijking van de overeengekomen eigenschappen, bij een slechts geringe beperking van de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage of schade die na de overgang van het risico ten gevolge van foutieve of nalatige behandeling, bovenmatig gebruik, ongeschikte bedrijfsmiddelen, gebrekkige bouwwerkzaamheden of ongeschikte bouwgrond is ontstaan of die op grond van bijzondere invloeden van buitenaf is ontstaan, welke op grond van de overeenkomst niet was voorzien. Tevens is reclamering niet mogelijk in het geval van niet reproduceerbare softwarefouten. Indien door wederpartij of door derden op ondeskundige wijze wijzigingen of herstelwerkzaamheden zijn verricht, wordt hiervoor en voor de gevolgen daarvan een recht op reclame uitgesloten;

7.8 Een klacht wordt doorgeleid aan de fabrikant, aangezien de fabrikant instaat voor de deugdelijkheid van de verkochte zaak. De fabrikant zal de klacht onderzoeken en bepalen of de klacht gegrond is;

7.9 Indien een klacht gegrond is, zal ATB Motors het geleverde vervangen, tenzij dit inmiddels voor wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. ATB Motors is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van hetgeen is bepaald in artikel “Aansprakelijkheid” van deze voorwaarden.

Artikel 8 Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn en bij gebreke daarvan binnen 30 dagen na factuurdatum op een door ATB Motors aan te geven wijze in Euro’s, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen

schorten de betalingsverplichting van wederpartij niet op;

8.2 Indien wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

8.3 In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van wederpartij tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratele-stelling van wederpartij, dood van wederpartij, overdracht of staking van de onderneming van wederpartij, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van wederpartij zijn de vorderingen van ATB Motors op wederpartij onmiddellijk opeisbaar;

8.4 Betaling dient aan ATB Motors te geschieden, tenzij ATB Motors haar vordering op wederpartij heeft overgedragen aan een derde of aan een derde heeft verpand. Indien hiervan sprake is zal ATB Motors wederpartij schriftelijk berichten dat hij bevrijdend kan betalen aan de derde;

8.5 De betalingen dienen zonder bankkosten aan ATB Motors te worden verricht;

8.6 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 9 Incassokosten

9.1 Indien wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij. De incassokosten worden berekend in overeenstemming met het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00;

9.2 Indien ATB Motors hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van wederpartij.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door ATB Motors geleverde zaken blijven eigendom van ATB Motors totdat wederpartij alle verplichtingen uit alle met ATB Motors gesloten overeenkomsten is nagekomen;

10.2 Gedurende het bestaan van het eigendomsvoorbehoud is het wederpartij niet toegestaan de goederen te verpanden of als zekerheid over te dragen en mogen deze slechts worden doorverkocht door wederverkopers in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening en uitsluitend onder de voorwaarde dat de wederverkoper van zijn klanten een betaling ontvangt of het voorbehoud maakt dat de eigendom pas overgaat op de klant nadat deze zijn betalingsverplichtingen volledig heeft vervuld;

10.3 a) Indien wederpartij de onder het voorbehoud vallende goederen doorverkoopt, cedeert hij reeds nu aan ATB Motors zijn toekomstige vorderingen uit de wederverkoop op zijn klanten met alle bijkomende rechten – inclusief eventuele saldovorderingen – als zekerheid, zonder dat hiervoor nog bijzondere verklaringen noodzakelijk zijn. Indien de onder het voorbehoud vallende goederen samen met andere zaken worden doorverkocht, zonder dat hiervoor een afzonderlijke prijs werd overeengekomen, cedeert wederpartij aan ATB Motors met voorrang boven de resterende vordering dat gedeelte van de te vorderen totale prijs dat overeenkomt met de door ATB Motors in rekening gebrachte prijs van de onder het voorbehoud vallende goederen.

b) Indien een gerechtvaardigd belang aannemelijk wordt gemaakt, dient wederpartij aan ATB Motors die informatie te verschaffen die noodzakelijk is om zijn rechten ten opzichte van de klant te kunnen uitoefenen, en de vereiste documenten te verstrekken.

c) Wederpartij is bevoegd de gecedeerde vorderingen uit de wederverkoop te innen, totdat deze bevoegdheid wordt herroepen. Indien een belangrijke reden bestaat, in het bijzonder in het geval van betalingsverzuim, staking van betalingen, faillietverklaring, wisselprotest, of indien vergelijkbare redenen bestaan om aan te nemen dat wederpartij niet aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen, is ATB Motors bevoegd de inningsbevoegdheid van wederpartij te herroepen. Bovendien kan ATB Motors, na voorafgaande aankondiging van publicatie van de cessie tot zekerheid resp. van het verhaal op de gecedeerde vorderingen, met inachtneming van een redelijke termijn de cessie tot zekerheid openbaar maken, zich verhalen op de gecedeerde vorderingen alsmede de openbaarmaking van de cessie tot zekerheid door wederpartij jegens de klant vorderen;

10.4 a) Het is wederpartij toegestaan om de onder het voorbehoud vallende goederen te verwerken, te veranderen of met andere zaken te verbinden. De verwerking, verandering of verbinding geschiedt ten behoeve van ATB Motors. Wederpartij houdt de nieuwe zaak ten behoeve van ATB Motors met de zorgvuldigheid van een goede koopman onder zich.
De verwerkte, veranderde of verbonden zaak wordt aangemerkt als onder het voorbehoud vallende zaak.

b) In het geval van verwerking, verandering of verbinding met andere, niet aan ATB Motors toebehorende zaken is ATB Motors mede-eigenaar van de nieuwe zaak voor het aandeel dat voortvloeit uit de verhouding tussen de waarde van de verwerkte, veranderde of verbonden onder het voorbehoud vallende goederen en de waarde van de overige verwerkte goederen op het moment van de verwerking, verandering of verbinding. Voor zover wederpartij de nieuwe zaak in exclusief eigendom verwerft, zijn ATB Motors en wederpartij het erover eens dat wederpartij aan ATB Motors de mede-eigendom toekent van de door verwerking, verandering of verbinding ontstane nieuwe zaak, en wel in de verhouding van de waarde van de verwerkte, veranderde of verbonden onder het voorbehoud vallende goederen ten opzichte van de waarde van de overige verwerkte goederen op het moment van de verwerking, verandering of verbinding.

c) In het geval van verkoop van de nieuwe zaak cedeert wederpartij bij deze aan ATB Motors zijn recht uit de doorverkoop tegenover de klant met alle bijkomende rechten tot zekerheid, zonder dat verdere bijzondere verklaringen nodig zijn. De cessie geldt echter alleen voor het bedrag dat overeenkomt met de door ATB Motors in rekening gebrachte waarde van de verwerkte, veranderde en verbonden onder het voorbehoud vallende goederen. Het aan ATB Motors gecedeerde deel van de vordering dient bij voorrang te worden geïnd. Ten aanzien van de intrekkingsbevoegdheid alsmede de voorwaarden van de herroeping daarvan is lid 3.c van overeenkomstige toepassing.

d) Indien de onder het voorbehoud vallende goederen door wederpartij met onroerende of roerende zaken worden verbonden, cedeert wederpartij aan ATB Motors als zekerheid, zonder dat verdere bijzondere verklaringen nodig zijn, tevens de vordering die hem als vergoeding voor deze verbinding toekomt, samen met alle bijkomende rechten, en wel in de verhouding tussen de waarde van de verbonden onder het voorbehoud vallende goederen en de overige verbonden goederen op het moment van verbinding;

10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht ATB Motors zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;

10.6 Wederpartij dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen nieuwwaarde. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan ATB Motors;

10.7 Voor het geval dat ATB Motors haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan ATB Motors of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ATB Motors zich bevinden en die zaken mede terug te nemen;

10.8 In het geval van een aan wederpartij toe te rekenen schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, in het bijzonder in het geval van betalingsverzuim, is ATB Motors na sommatie tot terugvordering bevoegd. Wederpartij is verplicht tot afgifte. De terugname resp. een beroep op het eigendomsvoorbehoud of de verpanding van het geleverde door ATB Motors houdt geen opzegging van de overeenkomst in, tenzij ATB Motors dit uitdrukkelijk heeft verklaard. ATB Motors is na voorafgaande waarschuwing bevoegd zich op de teruggenomen onder het voorbehoud vallende goederen en op de opbrengsten daarvan te verhalen. Dit wordt op de openstaande vorderingen in mindering gebracht.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

11.1 ATB Motors is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

11.2 Voorts is ATB Motors bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

11.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van ATB Motors op wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien ATB Motors de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

11.4 ATB Motors behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Annulering

12.1 Indien wederpartij, nadat een overeenkomst met ATB Motors tot stand is gekomen en voordat ATB Motors aan wederpartij heeft geleverd deze wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij wederpartij in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst;

12.2 Annulering dient schriftelijk te geschieden;

12.3 Speciaal voor wederpartij ingekochte zaken kunnen niet geannuleerd worden;

12.4 Indien wederpartij inmiddels de orderprijs aan ATB Motors heeft betaald, wordt bij annulering voor terugbetaling aan wederpartij van de orderprijs minus 10 % en de vrachtkosten zorg gedragen.

Artikel 13 Garantie

13.1 De door ATB Motors geleverde zaken voldoen aan de eisen en specificaties welke door de Nederlandse wetgeving worden gesteld;

13.2 Deze garantie is beperkt tot:
- productiefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk,

onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik of ondeugdelijke bewerking, behandeling,

onderhoud en opslag;
- leveringen aan wederpartijen binnen de EU;
- tot vervanging of reparatie van de zaak;

- tot de fabrieksgarantie tenzij anders is overeengekomen.

13.3 Deze garantie vervalt:
- bij bewerkingen, wijzigingen of veranderingen door een wederpartij of een derde aan of van

het geleverde;

- bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven;

13.4 Zolang wederpartij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Indien ATB Motors aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van ATB Motors te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

14.2 ATB Motors is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

14.3 ATB Motors is nimmer aansprakelijk voor de schade ten gevolge van afgekeurde stoffen op of in de zaak, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst;

14.4 ATB Motors is nimmer aansprakelijk voor aantasting van de zaak ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door wederpartij of een derde;

14.5 Wederpartij vrijwaart ATB Motors voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan wederpartij toerekenbaar is;

14.6 Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is ATB Motors nimmer aansprakelijk;

14.7 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is ATB Motors nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij ATB Motors bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij ATB Motors steeds de bedoeling van wederpartij als leidraad en uitgangspunt neemt;

14.8 Wederpartij dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor hij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan wederpartij ATB Motors niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schade;

14.9 Indien ATB Motors instemt met een retourzending, is ATB Motors gerechtigd hiervoor behandelingskosten ad 15% van de factuurwaarde in rekening te brengen;

14.10 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ATB Motors of haar ondergeschikten;

14.11 Voor zover aan wederpartij op grond van dit artikel schadeclaims toekomen, verjaren deze na afloop van de verjaringstermijn die geldt voor aanspraken wegens gebreken conform artikel “onderzoek en reclame”. In het geval van schadeclaims op grond van de wet inzake productaansprakelijkheid zijn de wettelijke verjaringsvoorschriften van toepassing.

Artikel 15 Risico-overgang

15.1 Ook in het geval van een vrachtvrije levering gaat het risico op wederpartij over als volgt:

a) bij leveringen zonder plaatsing of montage, op het moment dat zij worden verzonden of zijn afgehaald. Op verzoek en voor rekening van wederpartij worden leveringen door ATB Motors voor de gebruikelijke transportrisico's verzekerd;

b) bij leveringen met plaatsing of montage, op de dag van overname in het eigen bedrijf of, voor zover overeengekomen, na foutloos proefdraaien;

15.2 Indien de verzending, de betekening, het begin, de uitvoering van de plaatsing of montage, de overname in het eigen bedrijf of het proefdraaien om aan wederpartij toe te rekenen redenen wordt vertraagd of wederpartij om overige redenen met de aanvaarding in verzuim geraakt, gaat het risico op wederpartij over.

Artikel 16 Overmacht

16.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

16.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ATB Motors geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ATB Motors niet in staat is haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk of tijdig na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ATB Motors, vervoersstakingen, verkeersopstoppingen, files, autopech, diefstal, brand, exportbelemmeringen, stroomstoringen en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers worden daaronder mede begrepen;

16.3 ATB Motors heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat ATB Motors haar verbintenis had moeten nakomen;

16.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

16.5 Voor zoveel ATB Motors ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ATB Motors gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17 Auteursrechten en industriële eigendom

17.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt ATB Motors zich de rechten en bevoegdheden voor die ATB Motors toekomen op grond van de Auteurswet;

17.2 Alle door ATB Motors verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten, geschriften en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van ATB Motors, ongeacht of deze aan de wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze zijn uitsluitend bestemd om door de wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van ATB Motors worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit;

17.3 Wederpartij bezit het niet-exclusieve recht tot gebruik van de standaardsoftware met de overeengekomen functionele eigenschappen in ongewijzigde vorm op de overeengekomen apparatuur. Wederpartij mag zonder uitdrukkelijke afspraak een veiligheidskopie maken.

17.4 Voor zover niet anders overeengekomen, is ATB Motors verplicht uitsluitend in het land van de plaats van levering vrij van industriële eigendomsrechten en auteursrechten van derden (hierna: beschermde rechten) te leveren. Voor zover een derde op grond van de schending van dergelijke rechten door ATB Motors verrichte en conform de overeenkomst gebruikte leveringen ten opzichte van wederpartij terecht aanspraken doet gelden, is ATB Motors jegens wederpartij aansprakelijk binnen de in artikel “onderzoek en reclame” vastgestelde termijn, en wel als volgt:

a) ATB Motors zal naar eigen keuze en op eigen kosten voor de betreffende geleverde goederen een gebruiksrecht laten verlenen, deze dusdanig veranderen dat de beschermde rechten niet worden geschonden, of deze vervangen. Indien dit voor ATB Motors redelijkerwijs niet mogelijk is, heeft wederpartij het in de wet toegekende recht op ontbinding van de overeenkomst of vermindering van de prijs.

b) De verplichting van ATB Motors tot betaling van schadevergoeding berust op artikel 14

c) De bovengenoemde verplichtingen van ATB Motors bestaan slechts indien wederpartij ATB Motors onmiddellijk schriftelijk in kennis stelt van de aanspraken waar de derde een beroep op doet indien de schending niet wordt erkend en alle mogelijkheden van verweer en schikking voorbehouden zijn aan ATB Motors. Indien wederpartij het gebruik van het geleverde ter vermindering van schade of om andere belangrijke redenen staakt, is hij verplicht de derde erop te wijzen dat met het staken van het gebruik geen erkenning van een schending van diens rechten is verbonden;

17.5 Aanspraken van wederpartij zijn uitgesloten voor zover de schending van de beschermde rechten aan hem kan worden toegerekend;

17.6 Aanspraken van wederpartij zijn verder uitgesloten, voor zover de schending van de beschermde rechten door bijzondere aanwijzingen van wederpartij, door een door ATB Motors niet te voorziene toepassing of daardoor wordt veroorzaakt dat het geleverde door wederpartij wordt gewijzigd of in combinatie met niet door ATB Motors geleverde producten wordt gebruikt;

17.7 Verdergaande of andere dan de in dit artikel geregelde aanspraken van wederpartij jegens ATB Motors en de door haar ingeschakelde derden op grond van een rechtsgebrek zijn uitgesloten.

Artikel 18 Geheimhouding

18.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;

18.2 Indien ATB Motors op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en ATB Motors zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is ATB Motors niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 19 Authentieke versie

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek.

Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, prevaleert de Nederlandstalige tekst.

Artikel 20 Geschillen

De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van ATB Motors is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen tussen partijen kennis te nemen. Niettemin heeft ATB Motors het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 21 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen ATB Motors en wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Artikel 22 Deponering voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Oost Nederland te Enschede op 22 mei 2012 onder nummer 08077833.

© Copyright ATB Motors B.V. 2020